Hvem er vi

CL SMED A/S er leverandør af stålkonstruktioner og serviceløsninger inden for smedearbejde til både erhverv og private. Af samme grund behandler og opbevarer CL Smed A/S en række personoplysninger på vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi lægger derfor stor vægt på at behandle disse personoplysninger med omhu og inden for lovgivningens rammer.

Denne persondatapolitik forklarer, hvilke personoplysninger CL Smed A/S indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dem. Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når CL Smed A/S behandler dine personoplysninger.

Du kan læse om vores brug af cookies her: Cookiepolitik

CL Smed A/S’ privatlivspolitik er inddelt i disse hovedafsnit:

  • Hvordan kontakter du os?
  • Hvad er personoplysninger?
  • Retten til at trække dit samtykke tilbage
  • Dine rettigheder
  • Kontakt Datatilsynet

CL Smed A/S er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, samarbejdspartners og vores medarbejders informationer, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Når CL Smed A/S udfører og leverer produkter eller serviceydelser, anser vi os som udgangspunkt for dataansvarlig, lige såvel som når vi behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores samarbejder mv., hvor CL Smed A/S bestemmer formålene med behandlingen.

Når CL Smed A/S som underleverandør behandler personoplysninger, vil behandlingen i nogle tilfælde ske efter hovedleverandørens instruks og på hovedleverandørens vegne. CL Smed A/S vil i disse tilfælde være databehandler. Vi sikrer i disse tilfælde, at vi indgår en skriftlig databehandleraftale eller fortrolighederklæring med hovedleverandøren. Aftalen indeholder instruks og vilkår for CL Smed A/S’ behandling af personoplysninger.

Denne persondatapolitik indeholder oplysninger om CL Smed A/S’ behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

Vi er den dataansvarlige – Hvordan kontakter du os?

CL SMED A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

CL Smed A/S
Håndværkervej 76
4000 Roskilde
CVR-nr.: 26398916
Telefon: 72 22 82 70
Mail: smed@cl-smed.dk

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse mv.

Vores behandlingsaktiviteter

Formål: Formålet er at varetage samarbejdet med vores kunder, herunder oprette kundeemner og jobs (levere serviceydelser og rådgivning), fakturere, foretage kvalitetskontroller, samt administrere, styre og udvikle vores forretning mht. at kunne varetage vores daglige drift.

Registreret: Kunden og kundens eventuelle ejere samt eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Kategorier af personoplysninger: Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere samt navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Modtagere: CL Smed A/S videregiver kun personoplysninger til professionelle rådgivere, herunder revisorer, samt offentlige myndigheder, såfremt CL Smed A/S bliver det pålagt. Herudover videregiver CL Smed A/S ikke oplysninger til tredjeparter, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Behandlingsgrundlag: Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden eller gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage kundesamarbejdet, administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting, administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvor personoplysningerne stammer fra: Kunden og kundens eventuelle ejere, samt eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Hvor længe opbevares oplysningerne: Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra udgangen af kalenderåret for det seneste job/samarbejde, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Kontaktpersoner slettes hurtigst muligt, efter vi er blevet bekendt med, at de ikke længere er ansat hos kunden.

Formål: Formålet er markedsføringsmæssige tiltag, herunder at kunne målrette vores kommunikation til potentielle og eksisterende kunder, samarbejdspartnere og andre relationer.

Registreret: Kunder, samarbejdspartnere, og andre interessenter/relationer.

Kategorier af personoplysninger: Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, stilling, organisation, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Modtagere: Vi videregiver ikke personoplysninger, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, marketingsbureauer mv. som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Behandlingsgrundlag: Behandlingen er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse, herunder vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi sender ud, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandlingen af oplysninger som led i leveringen af vores nyhedsbreve og besvarelser gennem vores kontaktformular sker på grundlag af relationens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvor personoplysningerne stammer fra: Den registrerede, vores medarbejdere, sociale medier eller andre offentlige tilgængelige kilder.

Hvor længe opbevares oplysningerne: Vi opbevarer oplysningerne i 2 år, regnet fra vores seneste dialog med den registrerede.

Såfremt den registrerede har tilmeldt sig vores nyhedsbrev, behandler vi oplysningerne, indtil samtykket trækkes tilbage.

Formål: Formålet er at kunne foretage rekruttering, herunder at kunne behandle og vurdere kandidaten i forhold til en aktuel eller fremtidig stilling hos CL Smed A/S.

Registreret: Kandidaten og evt. de referencer, som kandidaten måtte opgive.

Kategorier af personoplysninger: Vi behandler almindelige personoplysninger, som fremsendes af kandidaten, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger i ansøgning, cv, referencer, karakterudskrifter, billeder og øvrige bilag.

Såfremt en kandidat inviteres til samtale, indsamler og behandler vi personoplysninger i forbindelse med personligheds- og færdighedstests samt eventuelle referencer.

Vi kan endvidere anmode kandidater om at fremvise straffeattest, såfremt det er relevant for den aktuelle stilling.

Vi har ikke behov for at behandle CPR-nummer og beder dig derfor om, at sådanne oplysninger ikke tilgår CL Smed A/S. Undtagelsesvis kan vi behandle følsomme personoplysninger, som vi modtager fra kandidaten, hvis det har betydning for, om kandidaten kan varetage en stilling hos CL Smed A/S.

Modtagere: Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, men vi kan i visse tilfælde overlade dem til databehandlere, som i forbindelse med rekrutteringsprocessen leverer tjenester til os. Vi sørger i så fald for at indgå de nødvendige aftaler for bl.a. at sikre, at personoplysningerne behandles sikkert og forsvarligt i henhold til de forpligtelser, der følger af databeskyttelsesforordningen.

Hvis du giver samtykke til, at vi kan indhente referencer, videregives samtykkeerklæringen til de(n) virksomhed(er) og kontaktperson(er), du har oplyst som referencer, med henblik på at tjene som dokumentation for, at du har givet dit samtykke til, at CL Smed A/S må indhente referenceoplysninger om dig.

Behandlingsgrundlag: Behandlingen af personoplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne behandle og vurdere kandidaten og besætte stillingen med en passende kandidat samt opbevare oplysningerne med henblik på senere rekrutteringsforløb, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler oplysninger om tests, indhentelse af referencer og straffeattest på grundlag af kandidatens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler følsomme peroplysninger, herunder helbredsoplysninger, på grundlag af kandidatens samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

Hvor personoplysningerne stammer fra: Kandidaten og eventuelle referencer.

Vi kan i forbindelse med udvælgelsesprocessen søge efter relevante offentliggjorte informationer på internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier.

Hvor længe opbevares oplysningerne: Hvis kandidaten ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi oplysningerne i op til 6 måneder, regnet fra tidspunktet for indsamlingen, medmindre at du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, f.eks. i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger, eller hvis særlige forhold betinger længere tids opbevaring.

Formål: Formålet er at kunne varetage kontraktstyring samt at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Registreret: Leverandøren eller samarbejdspartneren, herunder kontaktpersoner hos disse.

Kategorier af personoplysninger: Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt eventuelt bankkontooplysninger på leverandører og samarbejdspartnere.

Herudover behandler vi navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer på eventuelle kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere.

Modtagere: Vi videregiver personoplysninger til revisor i forbindelse med revision, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Behandlingsgrundlag: Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med leverandøren og samarbejdspartneren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandling af personoplysninger om kontaktpersoner hos leverandøren og samarbejdspartnere er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere og opfylde kontrakten med samarbejdspartneren, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvor personoplysningerne stammer fra: Leverandøren eller samarbejdspartneren eller disses kontaktpersoner.

Hvor længe opbevares oplysningerne: Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra leverandør- eller samarbejdsforholdets ophør, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.